RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PODMIOTY TWORZĄCE KONSORCJUM

 1. NOMINUS Sp. z o.o., HORIZONTIC Sp. z o.o., SignAlert Sp. z o.o. oraz personaLINE Sp. z o.o. (dawniej: personaLINE M.Warchał, A.Warchał s.c.) zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego oferowania przez tworzące je podmioty usług, w ramach których specjalizują się te podmioty oraz wspólnej realizacji zawartych z Klientami umów. Efektem powyższej decyzji jest podpisanie umowy o współpracy w powyższym zakresie oraz powołanie Konsorcjum Prawno-Doradczego FOURLEX (dalej „Konsorcjum”), przy czym umowa ta nie stanowi i nie powinna być interpretowana i traktowana, jako umowa spółki, ani też nie ma charakteru jakiejkolwiek zorganizowanej formy prawnej wynikającej z Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego (w szczególności, nie powołuje spółki cywilnej) lub umowy o podobnym charakterze. Każdy z podmiotów tworzących Konsorcjum samodzielnie podlega obowiązkom rachunkowym i podlega samodzielnemu rozliczeniu wobec podmiotów publicznych, w tym urzędów skarbowych.
 2. W celu realizacji przez Konsorcjum umów podpisanych z Klientami, podmiotom tworzącym Konsorcjum mogą być przekazywane dane osobowe, których administratorami są Klienci współpracujący z Konsorcjum.
 3. W sytuacji, w której przekazanie danych osobowych przez Klientów podmiotom tworzącym Konsorcjum oparte będzie na powierzeniu im danych osobowych, transfer danych osobowych pomiędzy uczestnikami Konsorcjum odbywać się będzie w oparciu o podpisaną przez uczestników Konsorcjum z Klientami dodatkowej umowy zwanej „Umową Powierzenia”, w ramach której podmioty tworzące Konsorcjum będą pełniły funkcję Współprocesorów (Podmiotów Współprzetwarzających).
 4. W sytuacji, w której przekazanie danych osobowych przez Klientów podmiotom tworzącym Konsorcjum oparte będzie n udostępnieniu im danych osobowych, transfer danych osobowych pomiędzy uczestnikami Konsorcjum odbywać się będzie w trybie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), tzn. każdy z podmiotów tworzących Konsorcjum będzie w zakresie przetwarzania danych pełnić funkcję Współadministratora. W sytuacji takiej wyznaczony każdorazowo przez uczestników Konsorcjum „Lider Konsorcjum” staje się tym współadministratorem, na którym spoczywać będzie odpowiedzialność wobec danego klienta dotycząca:
  • wypełnienia obowiązków wynikających z RODO wobec osób, których dane dotyczą, w szczególności obowiązku informacyjnego, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, tj. wydanie Klauzuli Informacyjnej,
  • realizacji przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw wynikających z RODO (art. 15 – 21 RODO),
  • wypełnienia obowiązków pozyskania stosownych zgód od osób, których dane dotyczą, dotyczących wszystkich uczestników konsorcjum,
  • wykonywania w imieniu uczestników konsorcjum wobec klienta wszystkich pozostałych obowiązków określonych w RODO.
 5. Niezależnie od w/w uzgodnień, osoby, których dane dotyczą – zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO – mogą wykonywać przysługujące mu prawa wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów z osobna, przy czym:
  • Współadministratorzy nie wyznaczyli u siebie Inspektorów Ochrony Danych, jednak w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, osoby, których dane dotyczą mogą się skontaktować bezpośrednio z Panem Mateuszem Warchał, e-mail: mateusz.warchal@fourlex.pl, telefon 502-333-235
  • Dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu:
   • przeprowadzenia przez Konsorcjum czynności, o które wnioskują osoby, których dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   • zawarcia z Konsorcjum umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy oraz jej późniejszej realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   • zawarcia z Konsorcjum umowy lub podjęcia na żądanie podmiotu, który reprezentuje osoba, której dane dotyczą, działań zmierzających do zawarcia takiej umowy oraz późniejszej jej realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na uczestnikach Konsorcjum w związku z realizacją zawartych przez nich umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   • w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu uczestnika Konsorcjum, na przykład: (1) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (2) w ramach wewnętrznych celów administracyjnych, w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora, (3) w celach archiwalnych i dowodowych, (4) w celu analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów oraz procesów, a także w celu badania satysfakcji klientów, (5) w celu oferowania Pani / Panu przez Administratora w drodze marketingu bezpośredniego oraz promocji produktów i usług realizowanych przez Administratora, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Dane osobowe osób, których dane dotyczą mogą być udostępniane:
   • organom uprawnionym do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądom, komornikom, Policji, itp;
   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie uczestnika Konsorcjum, np. firmom informatycznym, windykacyjnym oraz innym podmiotom na podstawie podpisanych z umów podpowierzenia;
 6. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane:
  • w zakresie realizacji zawartej z Konsorcjum umowy, przez okres jej obowiązywania;
  • w zakresie realizacji czynności, dla których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, do momentu odwołania takiej zgody;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących uczestniku Konsorcjum w związku z realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący uczestnika Konsorcjum do wypełnienia tych obowiązków;
  • w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu uczestnika Konsorcjum, przez okres, w którym będzie on w stanie udokumentować istnienie takiego interesu, stanowiącego podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że uczestnik Konsorcjum będzie w stanie wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;
 7. Osoba, której dane dotyczą ma następujące prawa wynikające z RODO:
  • prawo dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osób, których dane dotyczą odbywa się na podstawie zgody takiej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, osobie takiej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnicy Konsorcjum nie przetwarzają danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzą profilowania; uczestnicy Konsorcjum nie przekazują danych do państw trzecich, nie przetwarzają danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzą profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Konsorcjum Prawno-Doradcze FOURLEX (dalej „Konsorcjum”), będące właścicielem i administratorem strony strony www.fourlex.pl udostępnia treści w poszanowaniu prywatności jego użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z portalu internetowego. Konsorcjum przy pomocy strony www nie przetwarza danych osobowych jego użytkowników. Korzystanie ze strony www jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.
Wszelkie materiały, informacje, dane, a w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone na stronie www są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Konsorcjum.
Ponadto Konsorcjum informuje, że serwis internetowy (dalej „Serwis”) używa mechanizmu plików Cookiem, jednak nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. Konsorcjum. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.
Przewiń na górę